Poliuretanowe żywice iniekcyjne
do trwałego uszczelniania

Nasze produkty

Żywice iniekcyjne do uszczelniania elementów murowanych i betonowych

Klasyczne żywice poliuretanowe (WEBAC 14xx) charakteryzują się zarówno wysoką ciągliwością jak i dobrym przyleganiem do podłoża. Rysy, do których tłoczona jest żywica poliuretanowa, pozostają szczelne również w przypadku obciążeń dynamicznych oraz (ograniczonej) zmianie rozwartości.

Żywice poliuretanowe stosuje się do naprawy (uszczelnianie, stabilizacja i wzmacnianie) zawierających gips murów i innych konstrukcji budowlanych. Dzięki zasadzie działania opartej na hydrofobizującym zamknięciu kapilar, żywice poliuretanowe WEBAC są skuteczne również przy dużym naporze wody. Podczas kontaktu z wodą tworzy się równomierna, zamknięta a tym samym szczelna struktura porów. W przypadku konieczności skrócenia czasu reakcji żywicy poliuretanowej WEBAC (np. przy niskich temperaturach) można zastosować katalizator WEBAC B14 lub WEBAC B16.

Żywica iniekcyjna do  połączeń przenoszących naprężenia (siłowych) w betonie i elementach murowanych.
Dzięki wysokiej wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu i na ściskanie, żywice iniekcyjne nowej generacji (WEBAC 16xx), umożliwiają, oprócz oczywistej dla żywic poliuretanowych szczelności, uzyskanie połączeń siłowych w betonie i/lub elementach murowanych. Żywice reaktywne WEBAC posiadają dobrą wzajemną tolerancję z betonem, stalą, mineralnymi zaprawami foliami, otulinami kabli. Żywice poliuretanowe WEBAC są odporne  na szkodliwe sole, ługi oraz kwasy występujące  w stężeniach  powszechnych  w budownictwie

Inwentaryzacja przed iniekcją:

 • Analiza stanu (technicznego) budowli
 • Zależności hydrodynamiczne i hydrostatyczne
 • Napór wody
 • Zasolenie

Przy wodzie napierającej należy, w zależności od warunków obiektu, zdecydować czy konieczna jest wstępna iniekcja żywicami spienialnymi w celu ustabilizowania sytuacji.

Przy naprawie rys dodatkowo zwracać uwagę na:

 • Cechy rys (rodzaj rys, przebieg rys, rozwartość rys,  zmienność  rozwartości rys itd.)
 • Znaczenie rys dla budowli

Z tego wynika

 • Przyczyna szkód
 • Wybór właściwego środka wypełniającego (iniekcyjnego)
 • Wybór odpowiednich końcówek iniekcyjnych (iniektorów)
 • Wybór siatki odwiertów

W przewidywanym obszarze iniekcji należy usunąć niezwięzłe części tynku oraz cementem szybkowiążącym przesklepić porowate spoiny i ubytki w strukturze muru. Rysy i pustki, które będą wypełniane muszą być oczyszczone z brudu, olei, tłuszczów lub innych środków osłabiających przyleganie. Należy oczyścić brzegi rys.

Przerabianie poliuretanowych żywic iniekcyjnych

Iniekcja następuje ciśnieniem dopasowanym do: stanu technicznego budowli. (Iniekcja niskociśnieniowa < 10 bar lub wysokociśnieniowa z ciśnieniem początkowym ok. 20 bar). Iniekcja następuje do momentu wypływu żywicy z muru w obszarze sąsiednich iniektorów. Ma to na celu kontrole  prawidłowego i równomiernego rozkładu materiału w iniektowanym elemencie. Temperatura materiału i elementu budowlanego mają wpływ na prędkość reakcji. Wyższe temperatury przyspieszają a niższe opóźniają reakcję. Iniektować tylko czystą żywicę, bez pozostałości środków czyszczących lub innych obcych materiałów.

Przerabianie pompą 1-komponentową

 • Wymieszany materiał przelać do zasobnika pompy
 • Krótko zamieszać

Przerabianie pompą 2- komponentową

 • Przerabianie możliwe przy stosunku mieszania składników 1:1
 • W celu właściwego, homogenicznego wymieszania składników A i B należy ustawić odpowiednie natężenie przepływu w głowicy mieszającej pompy.

Żywice poliuretanowe: Prace końcowe

 • Po zakończeniu prac iniekcyjnych oraz zsieciowaniu tłoczonych materiałów, usunąć końcówki iniekcyjne (iniektory)
 • Otwory po zdemontowanych iniektorach  zamknąć odpowiednim środkiem mineralnym