Uszczelnienia powierzchniowe

Nasze produkty

Uszczelnianie powierzchniowe; dyspersje do ścian i podłoży poziomych

Do uszczelniania powierzchniowego budowli wykorzystuje się specjalne bitumiczno – akrylowe materiały uszczelniające, które mają zastosowanie zarówno w budowlach przykrytych ziemią jak i odsłoniętych. Żeby materiał uszczelniający można było nanieść,  elementy budowli przykryte ziemią powinny w pierwszej kolejności zostać odkopane i dokładnie oczyszczone. Materiały bitumiczno – akrylowe nadają się również do uszczelnienia przed  wodą napierającą i nadają się do uszczelnienia obiektów zabytkowych. Do wykonania klasycznego pionowego uszczelnienia powierzchniowego wykorzystuje się zmodyfikowane polimerowo grubowarstwowe uszczelnienia bitumiczne PMB, wcześniej KMB, (np. WEBAC 5621P lub WEBAC 5622 P/F). W obszarze przerw roboczych i do mostkowania rys należy dodatkowo używać wkładek dozbrajających (np. drobnych siateczek lub geowłóknin).

Prace Przygotowawcze

Inwentaryzacja przed przerabianiem;

  • Analiza stanu (technicznego) podłoża
  • Właściwości obiektu (temperatura i wilgotnośc powietrza)
  • Okreslenie napóru wody
  • Istniejące przerwy w ciągłości powierzchni , np. Przejścia rurowe

Z tego wynika

  • Wybór odpowiedniego produktu
  • Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być wolne od niezwięzłych części i substancji działających negatywnie na przyczepność. Podłoża słabo nasiąkliwe należy uszorstkowić odpowiednim zabiegiem Żeby otrzymać odpowiednią, zamkniętą powierzchnie do której materiał uzyska dobrą przyczepność, otwarte, przerwy robocze, cokoły, wyoblenia w rogach zamyka się odpowiednią zaprawą. Dyspersje firmy WEBAC uzyskują przyczepność do starych, odpowiednio oczyszczonych bitumicznych materiałów uszczelniających. Warunkiem poprawnego wykonania/ naprawy izolacji jest tu dobre  przyleganie starych warstw do podłoża. Przed nałożeniem docelowej warstwy uszczelniającej, na nierównych betonowych podłożach wymagane jest ich wstępne przygotowanie (zaszpachlowanie wszelkiego rodzaju przerw roboczych, jam skurczowych, porów itp). Do takiego wstępnego przygotowania podłoża można użyć samego produktu PMB WEBAC..

Przerabianie

Dyspersja Bitumiczno – Akrylowa WEBAC 5611

Przed wymieszaniem WEBAC 5611 z cementem i naniesieniem na podłoże, zaleca się zagruntować powierzchnię cienką warstwą samej dyspersji bez dodatku cementu. Naniesienie docelowej warstwy uszczelniającej może nastąpić za pomocą wałka, pędzla lub natryskowo. Dla wzmocnienia materiału w narożach, przerwach roboczych i do mostkowania dylatacji w celu „dozbrojenia” w materiał powinno się wkleić geowłókninę lub drobną siateczkę

Modyfikowane polimerowo grubowarstwowe uszczelnienie bitumiczne WEBAC 5621P/ WEBAAC 5622 P/F

Gruntowanie; przed naniesieniem PMB WEBAC koniecznym jest zagruntowanie podłoża środkiem WEBAC 5620. Uszczelnienie grubowarstwowe nanosi się gładką kielnią lub pacą w przynajmniej 2 cyklach roboczych, każdorazowo w wymaganej grubości warstwy. Na szybkość  sieciowania materiału mają wpływ zarówno wilgotność powietrza jak i nasłonecznienie. Należy przerabiać tylko czyste produkty WEBAC, nie zanieczyszczone obcymi materiałami lub środkami czyszczącymi.

Czyszczenie podczas i po nanoszeniu powierzchniowej warstwy uszczelniającej.

  • Przy każdej dłuższej przerwie w pracy i po zakończeniu prac, narzędzia dokładnie wyczyścić wodą
  • Zsieciowane resztki materiału usuwać z narzędzi za pomocą środka czyszczącego REINIGER B