Przepona pozioma w Tangermunde

obiekty referencyjne

Dowód na skuteczność przepony poziomej wykonanej środkami WEBAC

Sama technologia i skuteczność wykonywanych wtórnych przepon poziomych przed podciąganiem kapilarnym wilgoci jest postrzegana nadal kontrowersyjnie i podlega ciągłym dyskusjom. Badania laboratoryjne, wykonywane na homogenicznych, znormalizowanych murach w optymalnych warunkach nie oddają realnych warunków panujących przy renowacji starych obiektów. W praktyce uszczelniane mury są często niehomogeniczne – wykazują szerokie spoiny i często obciążone są dużym zasoleniem.

Skuteczność przepony poziomej przed podciąganiem kapilarnym z zastosowaniem poliuretanowych żywic iniekcyjnych WEBAC została potwierdzona i udokumentowana na przykładzie osiemdziesięcioletniego obiektu w miejscowości Tangermunde w Niemczech.

Biuro inżynieryjne „W. Appel” z Dessau wykonało dokładną inwentaryzację szkód obiektu zbudowanego z cegły z początków XX w.  Badania i analizy obejmowały między innymi wyjęcie próbek (rdzeni) z murów oraz laboratoryjne określenie ich wilgotności i poziomu zasolenia. Dodatkowo techniką mikrofalową (MOIST 200) sprawdzono i graficznie przedstawiono skalę obciążenia wilgocią w murze.  Ustalono, że część murów zewnętrznych piwnicy jest maksymalnie przesiąknięta wilgocią i jednocześnie obciążona szkodliwym dla murów zasoleniem.

W maju 2003 roku, w celu uszczelnienia tych ścian wykonano 2- rzędową przeponę poziomą przed kapilarnym podciąganiem wilgoci.  Odwierty wykonano w 1 i 3 rzędzie cegieł ponad posadzką. Do wypełnienia pustek znajdujących się w murze zastosowano spienialną żywice poliuretanową WEBAC 157. Dla trwałego uszczelnienia wtłoczono niespienialną, elastyczną żywicę WEBAC 1404.

Rok po wykonaniu przepony poziomej materiałami WEBAC, sprawdzono skuteczność wykonanych zabiegów poprzez odpowiednie pomiary pozostającej w murze wilgoci. Dokonano pomiarów w tych samych miejscach, co przed dokonaniem iniekcji. Pomiary wskazały, że wilgotność ścian o grubości 40cm lub 53 cm z poziomu zawilgocenia od 50 do 90% spadła do wartości poniżej 10%. Udowadnia to bardzo dobitnie skuteczność uszczelnienia wykonanego iniekcyjnymi poliuretanowymi żywicami WEBAC w realnych, złożonych warunkach wilgotnościowych.

Powyższy przykład potwierdza, iż przy świadomym i fachowym zastosowaniu kombinacji środków WEBAC – spienialnych żywic poliuretanowych do wypełniania pustek i zatrzymywania wody oraz niespienialnych żywic poliuretanowych do trwałego uszczelnienia można wykonać skuteczną i trwałą przeponę poziomą przed podciąganiem kapilarnym w obiektach murowanych zawierających pustki, całkowicie przesiąkniętych wilgocią i mocno zasolonych.

Zastosowane produkty

  • WEBAC 157
  • WEBAC 1404

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Konsolidacja gruntu