Spienialne poliuretanowe żywice iniekcyjne

Nasze produkty

WEBAC 150 Spienialna, dwuskładnikowa, iniekcyjna żywica poliuretanowa

do powstrzymywania wycieków i wypełniania pustek o dużej skali ekspansji (do 40 x)

WEBAC 151 Spienialna, dwuskładnikowa, iniekcyjna żywica poliuretanowa

do powstrzymywania wycieków i wypełniania pustek ze zmienną proporcja składnika A i B; ekspansja od 10 do 30 x 

WEBAC B15 Katalizator do żywic spienialnych

WEBAC 150 oraz WEBAC 157; dodatek katalizatora od 1 –10%

Spienialne żywice poliuretanowe do szybkiego zatrzymania wody

Krajowy Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji Nr 020-UWB-0807/Z wydany przez ITB w Warszawie dla spienialnych żywic poliuretanowych WEBAC 151 oraz WEBAC 157 z lutego 2018.

Spienialne żywice poliuretanowe  służą do szybkiego, tymczasowego zatrzymania wody. Cechują się szczególnie silnym przyrostem objętości (spienianiem) i mogą być zastosowane w przypadku obecności wody mocno napierającej, np. w zaporach, tunelach, mostach, elementach specjalnego budownictwa podziemnego (np. ściany szczelinowe).

Żywice reakcyjne WEBAC posiadają dobrą wzajemną tolerancję z betonem, stalą, mineralnymi zaprawami foliami, otulinami kabli. Spienialne żywice poliuretanowe WEBAC są odporne  na szkodliwe sole, ługi oraz kwasy występujące  w stężeniach  powszechnych  w budownictwie. Do uzyskania trwałej szczelności żywice te powinny zostać doiniektowane jedną z trwale uszczelniających  (niespienialnych) żywic poliuretanowych WEBAC

Inwentaryzacja przed iniekcją:

 • Analiza stanu (technicznego) budowli
 • Zależności hydrodynamiczne i hydrostatyczne
 • Napór wody
 • Zasolenie

Przy naprawie rys dodatkowo zwracać uwagę na:

 • Cechy rys (rodzaj rys, przebieg rys, rozwartość rys,  zmienność  rozwartości rys itd.)
 • Znaczenie rys dla budowli

Z tego wynika

 • Przyczyna szkód
 • Wybór właściwego środka wypełniającego (iniekcyjnego)
 • Wybór odpowiednich końcówek iniekcyjnych (iniektorów)
 • Wybór siatki odwiertów

Żeby zapobiegać wypłukaniu materiału w przypadku występowaniu dużych wypływów wody, należy zastosować środki redukujące natężenie przepływu.(np. odwierty odciążające, osadzanie drewnianych klinów, lub podobne).

Przerabianie spienialnych żywic poliuretanowych

Iniekcję należy wykonywać ciśnieniem dopasowanym do: stanu technicznego budowli, zależności hydrodynamicznych i hydrostatycznych oraz do zamierzonego stopnia wypełnienia. Iniekcję wykonuje się z przerwami ażeby móc obserwować rozchodzenie się materiału, ewentualne wypływy materiału z iniekowanej struktury i podjąć decyzję o kontynuowaniu lub przerwaniu prac iniekcyjnych. Temperatura materiału i elementu budowlanego mają wpływ na czas reakcji. Wyższe temperatury przyspieszają, a niższe opóźniają reakcję.

Należy iniekować tylko czystą żywicę spienialną, bez pozostałości środków czyszczących lub innych obcych materiałów.

 Przerabianie pompą 1-komponentową

 • Wymieszany materiał przelać do zasobnika pompy
 • Krótko zamieszać

Przerabianie pompą 2- komponentową

 • W celu właściwego, homogenicznego wymieszania składników A i B należy ustawić odpowiednie natężenie przepływu w głowicy mieszającej pompy.

Do trwałego i elastycznego wypełnienia i  uszczelnienia rys jest właściwe dla danego obiektu doiniektowanie trwale uszczelniającymi żywicami poliuretanowymi WEBAC. Dla Produktu Webac 155 takie doiniektowanie nie jest konieczne.

Bezpośrednio po wypełnieniu żywicami spienialnymi, doiniektowanie żywicami niespienialnymi może zazwyczaj nastąpić przez te same iniektory. Jeśli pomiędzy tymi operacjami jest odstęp kilku godzin, do doiniektowania może być wymagane osadzenie nowych iniektorów w innych miejscach.

W przypadku wstępnego wypełniania rys przewodzących wodę pod ciśnieniem (zgodne z Niemieckim ZTV-ING, część 3, rozdział 4, akapit 8.3/8.4, ewentualnie zgodne z dyrektywą naprawczą, część 2, 6.7.2)), należy takie działanie ograniczyć tylko do odcinków rys, do których następuje ciągły dopływ wody.

Spienialne żywice poliuretanowe: Prace końcowe

 • Po zakończeniu prac iniekcyjnych oraz zsieciowaniu tłoczonych materiałów, usunąć końcówki iniekcyjne (iniektory)
 • Otwory po zdemontowanych iniektorach  zamknąć odpowiednim środkiem mineralnym

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Konsolidacja gruntu