Obszary zastosowania Izolacje poziome budowli murowanych

OBSZARY NAPRAW I USZCZELNIEŃ

Izolacje poziome budowli murowanych

Przepony poziome przed podciąganiem kapilarnym wilgoci i uszczelnienie konstrukcji

Uszczelnienie budowli murowanych poprzez wykonanie przepony poziomej i inne działania

Obiekt budowlany posadowiony w gruncie narażony jest na zróżnicowane obciążenia wilgocią. Wnikanie wilgoci powinno być wyeliminowane już w fazie budowy obiektu. Błędy budowlane, zmienne warunki brzegowe oraz starzenie zastosowanych materiałów budowlanych prowadza w późniejszym okresie do wnikania wilgoci w substancję budowlaną.

Okresowe lub trwałe zawilgocenie można usunąć poprzez wykonanie uszczelnienia wtórnego metodą iniekcji ciśnieniowej. Uzyskuje się to wprowadzając reaktywne żywice w porowaty materiał budowlany. Ciśnienie wytwarzane podczas iniekcji powoduje wypchnięcie wody z kapilar i porowatej struktury materiału budowlanego oraz zapewnia wprowadzenie w to miejsce materiału uszczelniającego (żywicy iniekcyjnej) i jego równomierny rozkład w całym przekroju elementu budowlanego. Tworzy to tym samym poziomą barierę dla wilgoci podciąganej kapilarnie.

Uszczelnienia poprzez przeponę poziomą

Przepony poziome są ważnym sposobem postepowania w procesie trwałej ochrony budowli przed szkodliwym oddziaływaniem wilgoci. Uniemożliwiają one podciąganie kapilarne wilgoci w murze. Świadome i przemyślane wprowadzenie iniekcyjnych żywic poliuretanowych ( kombinacji spienialnych żywic poliuretanowych i żywic poliuretanowych o stałej objętości) umożliwia wykonanie skutecznej izolacji poziomej ( przepony poziomej) w murach wysyconych woda, również zasolonych, posiadających pustki i kawerny. Skuteczne uszczelnienie obiektu murowanego jest warunkiem osiągnięcia sukcesu w skutecznym jego osuszaniu.

Produkty WEBAC dla uszczelnień obiektów murowanych

Dla uszczelnienia budowli murowanych firma WEBAC oferuje szeroką paletę specjalistycznych produktów:

Spienialne poliuretanowe żywice iniekcyjne

Przy murach posiadających spękania i pustki zaleca się wstępne ich wypełnienie spienialną żywicą poliuretanowa. W kontakcie z woda, w procesie szybkiej ekspansji powstaje piana o drobnej strukturze porów, wypełniająca pustkę i dodatkowo wypierająca wodę z muru. W warunkach wody napierającej, intensywny proces mieszania materiału przyspiesza wytworzenie bariery redukującej napór wody. WEBAC proponuje w tej grupie sprawdzone juz produkty WEBAC 150, WEBAC 151 i WEBAC 157 oraz nowsze proropzycje WEBAC 155 oraz WEBAC 1500.

Poliuretanowe żywice iniekcyjne do trwałego uszczelniania

W procesie tłoczenia iniekcyjnego, dwuskładnikowych żywic poliuretanowych o niskiej lepkości osiąga się trwałą szczelną barierę przed podciąganiem kapilarnym wilgoci. Iniekcyjne poliuretanowe żywice WEBAC można stosować praktycznie we wszystkich rodzajach murów oraz w każdym stopniu ich zawilgocenia. Materiał wnika w spękania, pustki, rysy i pory osiągając znakomita przyczepność do wszystkich mineralnych podłoży. Szeroka gamę tradycyjnych produktów z tego zakresu- WEBAC 1401, WEBAC 1403P, WEBAC 1404, WEBAC 1405, WEBAC 1420, WEBAC 1440 uzupełniają nowe produkty WEBAC 1610 oraz WEBAC 1660

Poliuretanowe, spienialne, żywice do grawitacyjnego lub iniekcyjnego wypełniania pustek.

Dla wypełniania pustek w murach, poprawy szczelności przeciwwodnej i podniesienia izolacyjności termicznej stosuje się specjalną żywicę poliuretanową do grawitacyjnego (poprzez zalewanie) lub iniekcyjnego wypełniania pustek, WEBAC 2260. Stosuje się ją przede wszystkim w murach warstwowych ( z pustka powietrzna), konstrukcjach drewnianych czy ubytkach w elementach konstrukcyjnych. Wykorzystuje się również, jako wstępne wypełnienie porowatych i zawierających pustki murów przed wykonaniem przepony poziomej w takich murach.

Uszczelnienia powierzchniowe

Specjalne dyspersje bitumiczno –akrylowe WEBAC stosuje się do powierzchniowych uszczelnień budowli w ich części posadowionej w gruncie na etapie dostępności tych powierzchni. Już przy warstwie 1mm dają one pewne uszczelnienie przed woda napierającą do 6 bar. Podstawowym produktem jest tutaj WEBAC 5611.

Modyfikowane polimerami grubowarstwowe uszczelnienia bitumiczne stosować można do uszczelnienie przed niespiętrzoną i spiętrzoną wodą przesączającą, wodą bez ciśnienia na powierzchniach pionowych i skośnych. WEBAC proponuje tutaj produkty WEBAC 5621P oraz WEBAC 5622P/F.

Iniekcje kurtynowe

Metodą iniekcji kurtynowej, wytwarzając naprawczo powłokę na zewnętrznej, przykrytej gruntem stronie muru, wykonuje się izolacje zewnętrzne w sytuacji, gdy nie można zastosować tradycyjnych, konwencjonalnych technik izolacyjnych. Zel akrylowy WEBAC 250 oraz WEBAC 240 ( łącznie z wersją zmodyfikowaną polimerowo ze składnikiem Bseal) daja możliwść skutecznego stosowania tej grupy produktów w zróżnicowanych warunkach wodnych.

Iniekcje strukturalne

Wysycenie całej struktury elementu budowlanego (np. w przypadku ścian powtórzenie rzędów przepony poziomej wielokrotnie, w odpowiedniej odległości ku górze do określonej płaszczyzny). Metoda alternatywna dla iniekcji kurtynowej do stosowania przede wszystkim przy grubszych elementach budowlanych. Stosować tutaj można zarówno żywice poliuretanowe – np. WEBAC 1401 jak tez żel akrylowy – WEBAC 240.

PRODUKTY

 • Żywice poliuretanowe
 • WEBAC 4101
 • WEBAC 1403P
 • WEBAC 1404
 • WEBAC 1405
 • WEBAC 1420
 • WEBAC 1440
 • WEBAC 1610
 • WEBAC 1660
 • Żywice spienialne
 • PUWEBAC 150
 • WEBAC 151
 • WEBAC 155
 • WEBAC 157
 • Zywica PU KOMBI
 • WEBAC 1500
 • Roztwory krzemianowe
 • WEBAC 2100
 • Krem iniekcyjny
 • WEBAC 2130
 • Żywica PU do wypełniania pustek
 • WEBAC 2260
 • Żele akrylowe
 • WEBAC 240
 • WEBAC 250
 • Epoksydowe żywice iniekcyjne
 • WEBAC 4180N

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Konsolidacja gruntu