WEBAC 4270T

WEBAC 4270T

Obszary zastosowań
WEBAC 4270T jest uniwersalną przezroczystą żywicą do gruntowania, do suchych, wilgotnych, mokrych i zaolejonych/ zatłuszczonych podłoży mineralnych o otwartych porach do stosowania w waunkach niższych temperatur. Materiał sieciuje szybko do nieklejącej postaci w niższych temperaturach, tj. >+5°C.
WEBAC 4270T można stosować również jako warstwę szczepną oraz jako bazę żywiczną do robienia zapraw wyrównawczych. Jako żywiczne lepiszcze do robienia zapraw wyrównawczych WEBAC 4270T spełnia normę PN-EN 13813.
• Specjalny środek gruntujący do podłożyć mokrych i/lub zaolejonych
• Możliwość zastosowania jako warstwy wierzchniej (szybkie sieciowanie do nielepiącej postaci)
• Warstwa szczepna
• Do podłoży mokrych/ zaolejonych, (również dla powłok WHG – mających styczność z wodami gruntowymi, WHG Wasserhaushaltsgesetz ustawa o gospodarce wodnej)
• Pomiędzy zanieczyszczonym betonem i materiałami służącymi do reprofilacji
• pomiędzy nowym a starym betonem
• (środek gruntujący) pod różne posadzki żywiczne
• Żywica do wykonywania zapraw wyrównawczych do wyobleń kątów wewnętrznych, jastrychu żywicznego (odporność na parcie negatywne), (Deklaracja Właściwości użytkowych CE/4)


Właściwości specjalne
• dobre sieciowanie w niskich temperaturach
• przyczepność do podłoży mokrych i zaolejonych
• dobre zwilżenie podłoża (możliwość nanoszenia cienkiej warstwy)
• możliwość obciążenia mechanicznego
• do ruchu pieszego i kołowego


Przerabianie
Jako środek do gruntowania

Wymieszaną zgodnie z proporcją mieszania żywicę WEBAC 4270T nanosi się pędzlem, wałkiem lub za
pomocą rakli. Nanosić równomiernie, cienkimi warstwami w jednym lub dwóch cyklach roboczych
(zależnie od chłonności podłoża). Materiał rozprowadzać dokładnie, nie pozostawiając
nierozprowadzonych plam żywicznych. Gruntując mokre i zaolejone powierzchnie, materiał należy
intensywnie wetrzeć w istniejące pory, aby dzięki temu uzyskać dobre zespolenie z podłożem. W takich
sytuacjach zaleca się nanoszenie dwukrotne, w celu uzyskania lepszego zamknięcia podłoża. Wyschnięta
warstwa gruntująca powinna mieć grubość minimum 0,1 mm. Czas przerabiania środka WEBAC 4270T (1
litr) w temperaturze +20°C wynosi ok. 25 minut. Gruntując zamykać dobrze pory i jamy skurczowe. Po
zagruntowaniu posypać powierzchnię suszonym piaskiem kwarcowym, ok. 0,5 – 1 kg/m2. Można
zrezygnować z posypki piaskiem w przypadku, gdy kolejna warstwa będzie nanoszona w ciągu 24 godzin.
Zużycie materiału zależne jest od chłonności podłoża i wynosi średnio 0,3 – 0,5 kg/m2.

Jako masa szpachlowa do reprofilacji i napraw powierzchni
Przy nienasiąkliwych podłożach dopuszcza się nałożenie szpachlówki bez wcześniejszego gruntowania.
Aby zapewnić dobrą przyczepność szpachlówki przy mocno nasiąkliwych podłożach, należy wcześniej
zagruntować podłoże żywicą WEBAC 4270T. Od nierówności podłoża i grubości nanoszonej warstwy
szpachlówki zależy dobór frakcji wypełniacza w postaci piasku kwarcowego (0,1–0,3 mm, 0,3–0,7 mm
lub 0,7–1,2 mm) stosowanego w proporcji 1: 1 – 1: 3 części wagowych. Szpachlówkę z żywicy i piasku
należy dokładnie wymieszać wolnoobrotową mieszarką (maks. 300 obr./min.) i bezpośrednio po
wymieszaniu rozprowadzić na powierzchni gracą, pacą lub gumową ściągaczką. Przy nanoszeniu
materiału wypełnionego piaskiem kwarcowym na płaszczyzny pochyłe lub pionowe można zagęścić go
środkiem tiksotropowym WEBAC ST200/300 (mieszać powoli). Przerabiając szpachlówkę zwracać uwagę
na czas przerabiania. Po nałożeniu warstwy o grubości ponad 0,5 mm należy ją odpowietrzyć wałkiem
kolczastym i posypać piaskiem kwarcowym. Żywica WEBAC 4270T może być również przerabiana, jako
zaprawa żywiczna wypełniona w dużym stopniu piaskiem kwarcowym.


Rodzaj i właściwości materiału
WEBAC 4270T jest epoksydowym, przezroczystym środkiem do gruntowania, o niskiej lepkości. Materiał wyróżnia się szybkim powierzchniowym utwardzeniem do postaci nielepiącej nawet w niskich temperaturach, zdolnością do reagowania z wodą oraz tolerowania tłuszczów. Dzięki tym właściwościom może być nanoszony na mokre, a także zaolejone powierzchnie o otwartych porach.. Czas przerabiania w temperaturze +20°C wynosi ok. 20 minut. Ilość przerabianego materiału i jego temperatura własna wpływają na czas wiązania. W temperaturze obiektu od +15 do +18°C materiał WEBAC 4270T wysycha po 24 godzinach; całkowite zsieciowanie następuje po 2–3 dniach. Jako materiał bezrozpuszczalnikowy
twardnieje bezskurczowo do postaci odpornej mechanicznie powłoki odpornej na kwasy, zasady, smary, oleje, paliwa itp. Posiada dobrą wzajemną tolerancję zaprawami mineralnymi, betonem, stalą foliami, otulinami kabli i materiałami iniekcyjnymi WEBAC.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Konsolidacja gruntu