WEBAC 5611

WEBAC 5611

Obszary zastosowań
WEBAC 5611 jest uniwersalną izolacją powierzchniową, która może być stosowana jako izolacja przeciwwilgociowa zarówno przeciw wodzie napierającej i jak i bez ciśnienia. Główne obszary zastosowań to:
• izolacje ścian zewnętrznych, cokołów, podłoży betonowych i poziomych uszczelnień w ścianach (np. na ławie fundamentowej) przeciwko wodzie gruntowej oraz powierzchniowej
• uszczelnienie pod farbami elewacyjnymi
• uszczelnianie pod tynkiem, szczególnie w obszarze ochrony zabytków
• uszczelnienie między różnymi elementami budowlanymi przeciwko wodzi napierającej (np. styk posadzka – ściana)
• uszczelnianie budowli w budownictwie inżynieryjnym, również głębokim (np. tunele, szachty)
• pokrywanie wysypisk śmieci w kombinacji z geotekstyliami
• uszczelnienia kolektorów typu zbiorniki wodne, retencyjne, osadniki, gnojowice i szamba
• warstwa szczepna (bez cementu) zarówno dla bardzo nasiąkliwych jak i nienasiąkliwych podłoży
• Atest Higieniczny HK/B/0554/02/2014


Właściwości specjalne
• materiał uzyskuje przyczepność do:
– podłoży nienasiąkliwych,
– suchych i wilgotnych podłoży mineralnych,
– podłoży zawierających smołę lub bitumy
• można pokrywać farbami silikonowymi lub żywicznymi
• mostkuje rysy
• materiał Dyfuzyjny (paroprzepuszczalny)
• odporny na sole (również te występujące w środkach odladzających)


Przerabianie
Zmieszany materiał nanosić pędzlem, wałkiem lub metodą natrysku. Przy płaszczyznach poziomych grubość nakładanej warstwy w jednym ciągu nie może przekraczać 2 mm. Natomiast przy płaszczyznach pionowych grubość pierwszej warstwy nie powinna przekraczać 0,5 mm. Kolejną warstwę można nakładać po ok. 1–2 godzinach, kiedy materiał zwiąże. Położenie drugiej warstwy umożliwia jednocześnie pokrycie ewentualnych niedociągnięć. W warunkach typowych trwały płaszcz izolacyjny uzyskuje się, w zależności od grubości warstwy, po 2–6 godzinach. Przy bardzo silnie nasiąkliwych podłożach, jak gazobeton czy mur z cegły, utwardzanie następuje już w ciągu 1–3 godzin. W takim przypadku proponujemy najpierw zagruntowanie środkiem WEBAC 5611 bez dodatku cementu.


Rodzaj i właściwości materiału
WEBAC 5611 jest dyspersją bitumiczno-polimerową, wypełnioną cementem, przeznaczoną do cienkowarstwowej izolacji. WEBAC 5611 tworzy elastyczną, wodoszczelną warstwę izolacyjną. Materiał ten jest idealnym systemem uszczelniającym również przeciw wodzie napierającej. Już warstwa o grubości 1 mm stanowi znakomity płaszcz uszczelniający dla wody napierającej o ciśnieniu do 7 bar. Przy parciu negatywnym wytrzymuje ciśnienie do 3 bar. WEBAC 5611 jest materiałem elastycznym, znakomicie zamykającym mikropęknięcia, znakomicie się odkształca (wydłużenie przy warstwie o grubości od 0,6 do 1,1 mm większe niż 160%). WEBAC 5611 posiada odporność na sole w środkach odladzających. WEBAC 5611 jest materiałem dyfuzyjnym (paroprzepuszczalnym). WEBAC 5611 jest odporny na fekalia i gnojowice wszelkiego rodzaju o wartości pH > 7, jak również na wodę przesączającą się z właściwie usytuowanych i eksploatowanych wysypisk śmieci. Przy działaniu termicznym „bez otwartego ognia” WEBAC 5611 jest odporny do +450°C, natomiast w kontakcie z „ogniem otwartym” do temperatury +270°C. WEBAC 5611 nie zapala się pod wpływem termicznym bez działania otwartego płomienia. Utwardzanie materiału uzależnione jest od parametrów nasiąkliwości podłoża, jego stopnia zawilgocenia, temperatury podłoża oraz od warunków otoczenia. Zakładając typowe warunki (nasiąkliwe, suche podłoże, temperatura obiektu w granicach +15°C, temperatura powietrza +20°C oraz 75% wilgotność powietrza), WEBAC 5611utwardza się w ciągu 2–6 godzin.

obraz_2023-09-07_193141219
obraz_2023-09-17_191259788
obraz_2023-09-17_191318052

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Konsolidacja gruntu