WEBAC 4290

WEBAC 4290

Obszary zastosowań
Środek gruntujący WEBAC 4290 służy do gruntowania podłoży suchych w budownictwie nowym i naprawczo na starych powierzchniach. Może służyć jako materiał bazowy do wykonywania zapraw żywiczno – piaskowych.


Właściwości specjalne
• obciążalność mechaniczna
• duża odporność na ścieranie
• do obciążeń ruchu pieszego i samochodowego
• dobra odporność chemiczna


Przerabianie
Przed naniesieniem materiału uwzględnić kwestie punktu rosy ( jest to kwestia zależności wynikająca z różnicy temperatur podłoża i otoczenia oraz wilgotności powietrza); w czasie wysychania i utwardzania materiału chronić powierzchnię przed wilgocią. W celu uniknięcia tworzenia się kondensatu temperatura podłoża musi być o 3°C wyższa od temperatury punktu rosy. Podczas nanoszenia materiału temperatura w pomieszczeniu powinna być cały czas jednakowa. Temperatura przerabiania powyżej +20°C przyspiesza reakcję chemiczną, powodując odpowiednie skrócenie podanego czasu przerabiania. Niższe temperatury wydłużają reakcję. Grubość warstwy i temperatura obiektu wpływają na czas całkowitego
wysychania powłoki. Po wymieszaniu, materiał nanosić na powierzchnię:
• WEBAC 4290 szpachlą, kielnią, ściągaczką gumową wałkiem lub pędzlem.
• WEBAC 4490 ściągaczką gumową, wałkiem pędzlem
Przykładowe sposób wykonania warstwy zabezpieczającej w systemie 0S 8:
a/ gruntowanie środkiem WEBAC 4290 ( dla uzyskania grubości warstwy od 0,3-0,8 mm należy użyć piasku kwarcowego w odpowiedniej frakcji ok 5-6 kg/m2
b/ wykonanie warstwy pośredniej środkiem WEBAC 4490 ( dla uzyskania grubości warstwy od 0,3-0,8 mm należy użyć piasku kwarcowego w odpowiedniej frakcji ok 4-5 kg/m2
c/ warstwa powierzchniowa środkiem WEBAC 4490 – należy użyć ok 0,6 kg/m2 żywicy


Rodzaj i właściwości materiału
Środek gruntujący WEBAC 4290 i powłoka WEBAC 4490 są bezrozpuszczalnikowymi, niskolepkimi żywicami epoksydowymi do sporządzania powłoki w systemie OS 8. Są odporne na rozcieńczone kwasy, zasady, roztwory soli i oleje.

obraz_2023-09-18_202535124

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Konsolidacja gruntu