Powłoki epoksydowe i dodatki

Nasze produkty

WEBAC 4430 Dwuskładnikowa, barwiona epoksydowa powłoka żywiczna

Barwiona (RAL) , epoksydowa powłoka żywiczna ;Znak CE

WEBAC ST200 / ST300 Środki zagęszczjące do żywic EP

WEBAC ST 200- ustawiony hydrofobowo ( wiąże wilgoć)
WEBAC ST 300- ustawiony hydrofobowo (nie wchłania wody)

Warstwy powłokowe nanoszone metodą malarską lub rozlewne, samopoziomujące: odporne na zużycie do podłoży podlegających obciążeniom

WEBAC oferuje żywice na wytrzymałe powłoki do powierzchni przemysłowych lub użytkowych –zarówno w formie materiałów rozlewnych, samopoziomujących  jak i  nanoszonych metoda malarską Pigmentowane środki powłokowe WEBAC tworzą odporne na obciążenia warstwy wierzchnie.

System powłokowy WEBAC OS 8 – ochrona powierzchni parkingów  i garaży podziemnych.

Do zamkniętych garaży podziemnych i naziemnych firma WEBAC oferuje materiał powłokowy WEBAC OS8 na bazie żywic epoksydowych Ten system ochrony powierzchni składa się z środka gruntującego WEBAC 4290 i powłoki WEBAC 4490. Materiały te są nisko-lepkimi żywicami epoksydowymi do wykonywania systemu powłokowego klasy OS 8 i po zsieciowaniu są odporne na rozcieńczone kwasy, ługi, roztwory soli i oleje.

Prace przygotowawcze

Inwentaryzacja

 • Sprawdzenie podłoża
 • Stan zawilgocenia (sucho, wilgotno czy mokro)
 • Wytrzymałość podłoża (> 1,5 N/mm²)
 • Klasa betonu (obciążenia lekkie C 20/25, od obciążeń średnich C 30/37)
 • Stan podłoża (zanieczyszczone, zaolejone)

Żeby zapobiec tworzeniu się wilgoci kondensacyjnej, temperatura podłoża musi być co najmniej o 3oC wyższa niż temperatura punktu rosy.

Z tego wynika

 • Wybór odpowiedniego środka gruntującego

Podłoże musi  mieć otwartą strukturę porów, być pozbawione mleczka cementowego, niezwięzłych części i substancji działających negatywnie na przyczepność, takich jak oleje, tłuszcze itp. Występujące w podłożu rysy należy zamknąć metodą grawitacyjnego wysycania (zalewania)  lub iniekcyjnie żywicą epoksydową WEBAC

Przerabianie

Ilość przerabianego materiału i temperatura własna epoksydowej żywicy maja wpływ na czas przerabiania. Wyższe temperatury przyspieszają reakcję, niższe opóźniają. Czas sieciowania materiału jest uzależniony od grubości warstwy i temperatury podłoża. Przy niższych temperaturach czas sieciowania materiału zostaje wydłużony. Należy przerabiać tylko „czyste” materiały gruntujące i powłokowe WEBAC – bez pozostałości środków czyszczących lub innych obcych substancji.

Gruntowanie

Wymieszaną, gruntującą  żywicę epoksydową nanosi się  na podłoże pędzlem, wałkiem lub za pomocą rakli. Nanosić równomiernie, cienkimi warstwami w jednym lub dwóch cyklach roboczych (zależnie od chłonności podłoża). Materiał rozprowadzać dokładnie, nie pozostawiając nierozprowadzonych plam żywicznych. Powierzchnie mokre lub zaolejone wymagają bardzo dokładnego nanoszenia ( wcierania)  specjalnego środka gruntującego (Webac 4270 lub WEBAC 4270 T). Konieczne jest dokładne wysycenie porów i jam skurczowych (zamknięcie podłoża). Wyschnięta warstwa gruntująca powinna mieć grubość od 0,1 mm do 0,3 mm. Po zagruntowaniu posypać powierzchnię suszonym piaskiem kwarcowym o frakcji 0,3 – 0,7 mm, ok. 0,5 – 1 kg/m2. Można zrezygnować z posypki piaskiem w przypadku, gdy kolejna warstwa będzie nanoszona w ciągu 24 godzin.

Jako masa szpachlowa do reprofilacji i napraw powierzchni

W przypadku wykorzystywania żywicy epoksydowej WEBAC jako bazy do sporządzania szpachlówek, żywice należy wypełnić suszonym w piecu piaskiem kwarcowym. Szpachlówkę z żywicy i piasku należy dokładnie wymieszać wolnoobrotową mieszarką (maks. 300 obr./min.) i bezpośrednio po wymieszaniu rozprowadzić na powierzchni gracą, pacą lub gumową ściągaczką. Przy nanoszeniu materiału wypełnionego piaskiem kwarcowym na płaszczyzny pochyłe lub pionowe można zagęścić go środkiem tiksotropowym WEBAC ST200/300 (mieszać powoli). Przerabiając szpachlówkę zwracać uwagę na czas przerabiania. Po nałożeniu warstwy o grubości ponad 0,5 mm należy ją odpowietrzyć wałkiem kolczastym i posypać piaskiem kwarcowym.

Warstwa rozlewna, samopoziomująca

Podłoże, na które będzie nanoszona powłoka musi zostać najpierw zagruntowane. Wymaganą grubość warstwy wierzchniej nanosi się bezpośrednio po wymieszaniu. Rozprowadzać gracą, pacą lub zębatą szpachlą. Odpowietrzyć  wałkiem kolczastym.

Warstwa nanoszona pędzlem (tzw. „malowanka“)

Pigmentowane epoksydowe warstwy malarskie WEBAC nanosi się na pomocą wałka lub pędzla. Przy większych powierzchniach można je rozprowadzać gumową ściągaczką a następnie rozprowadzić wałkiem. Powłoka podlega samoodpowietrzeniu.

 Powłoka WEBAC w systemie OS 8

Kolejność wartsw:

 • Gruntowanie  WEBAC 4290

Posypka z piasku kwarcowego 0,3 – 0,8 mm (ok. 0,3 – 0,4 kg/m²)

 • Warstwa pośrednia  WEBAC 4490

Posypka z piasku kwarcowego 0,3 – 0,8 mm (ok. 0,8 kg/m²)

 • Warstwa zamykająca  WEBAC 4490 (ok. 0,6 kg/m²)

Środek Gruntujący WEBAC 4290 systemu posadzkowego WEBAC OS 8 nanosi się szpachla, rakla albo ściągaczką gumową. Należy tak nanieść materiał aby uzyskac równomierne pokrycie podłoża bez tworzenia plan (kałuż) żywicznych. Środek gruntujący musi równomierni wypełnić pory i jamy skurczowe. Warstwa powłokowa systemu (pośrednia i zamykająca- WEBAC 4490) jest nanoszona pędzlem lub wałkiem.

Czyszczenie

 • po każdej dłuższej przerwie w pracy i po zakończeniu prac należy wszystkie narzędzia dokładnie oczyścić rozpuszczalnikiem WEBAC Reiniger A.
 • nie używać WEBAC Reiniger A do rozcieńczania materiału powłokowego.
 • materiał utwardzony usuwać rozpuszczalnikiem WEBAC Reiniger B
 • przestrzegać wskazówek zawartych w kartach technicznych środków czyszczących

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Konsolidacja gruntu