Środki epoksydowe do gruntowania i wytwarzania zapraw żywicznych

Nasze produkty

WEBAC 4204 Dwuskładnikowy, epoksydowy środek gruntujacy

do suchych, mineralnych podłoży, mozliwość wypełniania kruszywem

WEBAC 4270 Dwuskładnikowy, epoksydowy, środek gruntujący

do mokrych i zaolejonych podłoży; niska lepkość 120 mPas; Znak CE

WEBAC 4270T Dwuskładnikowy, epoksydowy, ekonomiczny środek gruntujący

do mokrych i zaolejonych podłoży; w temperaturach – już od +5C ; lepkość 770 mPas; Znak CE

WEBAC 4290

Do wykonywania faset, reprofilacji i wypełniania ubytków. Znak CE

WEBAC Zaprawa Dwuskładnikowa mieszanina (skł. mineralny ze środkiem polimerowym)

Do wykonywania faset, reprofilacji i wypełniania ubytków. Znak CE

Środki gruntujące: Żywice epoksydowe do gruntowania, wykonywania zapraw i szpachlówek wyrównujących.

Żywice epoksydowe WEBAC nadają się do gruntowania jak i sporządzania zapraw i szpachlówek służących do napraw i reprofilacji podłoży mineralnych. Specjalne środki gruntujące – żywice epoksydowe WEBAC tworzą odporne chemicznie i wytrzymałe mechanicznie  warstwy szczepne nie tylko dla podłoży suchych (WEBAC 4204), ale również  podłoży zaolejonych, mokrych wilgotnych i nienasiąkliwych (WEBAC 4270 i WEBAC 4270T). Nasze środki gruntujące  posiadają  dobrą wzajemną tolerancję z zaprawami mineralnymi, betonem, stalą foliami, otulinami kabli i materiałami iniekcyjnymi WEBAC. Są odporne na smary, oleje i paliwa jak i rozcieńczone kwasy i sole.

System powłokowy WEBAC OS 8 – ochrona powierzchni parkingów  i garaży podziemnych.

Do zamkniętych garaży podziemnych i naziemnych firma WEBAC oferuje materiał powłokowy WEBAC OS8 na bazie żywic epoksydowych Ten system ochrony powierzchni składa się z środka gruntującego WEBAC 4290 i powłoki WEBAC 4490. Materiały te są nisko-lepkimi żywicami epoksydowymi do wykonywania systemu powłokowego klasy OS 8 i po zsieciowaniu są odporne na rozcieńczone kwasy, ługi, roztwory soli i oleje.

Prace przygotowawcze

Inwentaryzacja

 • Sprawdzenie podłoża
 • Stan zawilgocenia (sucho, wilgotno czy mokro)
 • Wytrzymałość podłoża (> 1,5 N/mm²)
 • Klasa betonu (obciążenia lekkie C 20/25, od obciążeń średnich C 30/37)
 • Stan podłoża (zanieczyszczone, zaolejone)

Żeby zapobiec tworzeniu się wilgoci kondensacyjnej, temperatura podłoża musi być co najmniej o 3oC wyższa niż temperatura punktu rosy

Z tego wynika

 • Wybór odpowiedniego środka gruntującego

Podłoże musi  mieć otwartą strukturę porów, być pozbawione mleczka cementowego, niezwięzłych części i substancji działających negatywnie na przyczepność, takich jak oleje, tłuszcze itp. Występujące w podłożu rysy należy zamknąć metodą grawitacyjnego wysycania (zalewania)  lub iniekcyjnie żywicą epoksydową WEBAC

Przerabianie

Ilość przerabianego materiału i temperatura własna epoksydowej żywicy maja wpływ na czas przerabiania. Wyższe temperatury przyspieszają reakcję, niższe opóźniają. Czas sieciowania materiału jest uzależniony od grubości warstwy i temperatury podłoża. Przy niższych temperaturach czas sieciowania materiału zostaje wydłużony. Należy przerabiać tylko „czyste” materiały gruntujące  WEBAC – bez pozostałości środków czyszczących lub innych obcych substancji.

Gruntowanie

Wymieszaną, gruntującą  żywicę epoksydową nanosi się  na podłoże pędzlem, wałkiem lub za pomocą rakli. Nanosić równomiernie, cienkimi warstwami w jednym lub dwóch cyklach roboczych (zależnie od chłonności podłoża). Materiał rozprowadzać dokładnie, nie pozostawiając nierozprowadzonych plam żywicznych. Powierzchnie mokre lub zaolejone wymagają bardzo dokładnego nanoszenia ( wcierania)  specjalnego środka gruntującego (Webac 4270 lub WEBAC 4270 T). Konieczne jest dokładne wysycenie porów i jam skurczowych (zamknięcie podłoża). Wyschnięta warstwa gruntująca powinna mieć grubość od 0,1 mm do 0,3 mm.

Po zagruntowaniu posypać powierzchnię suszonym piaskiem kwarcowym o frakcji 0,3 – 0,7 mm, ok. 0,5 – 1 kg/m2. Można zrezygnować z posypki piaskiem w przypadku, gdy kolejna warstwa będzie nanoszona w ciągu 24 godzin.

Jako masa szpachlowa do reprofilacji i napraw powierzchni

W przypadku wykorzystywania żywicy epoksydowej WEBAC jako bazy do sporządzania szpachlówek, żywice należy wypełnić suszonym w piecu piaskiem kwarcowym. Szpachlówkę z żywicy i piasku należy dokładnie wymieszać wolnoobrotową mieszarką (maks. 300 obr./min.) i bezpośrednio po wymieszaniu rozprowadzić na powierzchni gracą, pacą lub gumową ściągaczką. Przy nanoszeniu materiału wypełnionego piaskiem kwarcowym na płaszczyzny pochyłe lub pionowe można zagęścić go środkiem tiksotropowym WEBAC ST200/300 (mieszać powoli). Przerabiając szpachlówkę zwracać uwagę na czas przerabiania. Po nałożeniu warstwy o grubości ponad 0,5 mm należy ją odpowietrzyć wałkiem kolczastym i posypać piaskiem kwarcowym.

Warstwa rozlewna, samopoziomująca

Podłoże, na które będzie nanoszona powłoka musi zostać najpierw zagruntowane.

Powłoka WEBAC w systemie OS 8

Kolejność wartsw:

 • Gruntowanie  WEBAC 4290

Posypka z piasku kwarcowego 0,3 – 0,8 mm (ok. 0,3 – 0,4 kg/m²)

 • Warstwa pośrednia  WEBAC 4490

Posypka z piasku kwarcowego 0,3 – 0,8 mm (ok. 0,8 kg/m²)

 • Warstwa zamykająca  WEBAC 4490 (ok. 0,6 kg/m²)

Środek Gruntujący WEBAC 4290 systemu posadzkowego WEBAC OS 8 nanosi się szpachla, rakla albo ściągaczką gumową. Należy tak nanieść materiał aby uzyskac równomierne pokrycie podłoża bez tworzenia plan (kałuż) żywicznych. Środek gruntujący musi równomierni wypełnić pory i jamy skurczowe. Warstwa powłokowa systemu (pośrednia i zamykająca- WEBAC 4490) jest nanoszona pędzlem lub wałkiem.

Czyszczenie

 • po każdej dłuższej przerwie w pracy i po zakończeniu prac należy wszystkie narzędzia dokładnie oczyścić rozpuszczalnikiem WEBAC Reiniger A.
 • nie używać WEBAC Reiniger A do rozcieńczania materiału powłokowego.
 • materiał utwardzony usuwać rozpuszczalnikiem WEBAC Reiniger B
 • przestrzegać wskazówek zawartych w kartach technicznych środków czyszczących

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Konsolidacja gruntu